تبلیغات مدیریت شده گوگل (دلار)

تبلیغات مدیریت شده گوگل (دلار)

تبلیغات مدیریت شده گوگل (دلار)اکانت مدیریت شده 50 دلاری (کارمزد 8+10 درصد)


15,750,000ریال

اکانت مدیریت شده 100 دلاری (کارمزد 8+8 درصد)


30,980,000ریال

اکانت مدیریت شده 200 دلاری (کارمزد 8+7 درصد)


60,900,000ریال

اکانت مدیریت شده 300 دلاری (کارمزد 8+6 درصد)


89,780,000ریال

اکانت مدیریت شده 500 دلاری (کارمزد 7+5 درصد)


147,000,000ریال

اکانت مدیریت شده 750 دلاری (کارمزد 7+4 درصد)


218,530,000ریال

اکانت مدیریت شده 1000 دلاری (کارمزد 6+3 درصد)


288,750,000ریال

اکانت مدیریت شده 1500 دلاری (کارمزد 5+3 درصد)


429,190,000ریال

اکانت مدیریت شده 2000 دلاری (کارمزد 5+2 درصد)


567,000,000ریال

دیدگاه خود را بیان کنید