تبلیغات مدیریت شده گوگل (درهم)

تبلیغات مدیریت شده گوگل (درهم)

تبلیغات مدیریت شده گوگل (درهم)اکانت مدیریت شده 200 درهمی (کارمزد 10+10 درصد)


16,800,000ریال

اکانت مدیریت شده 300 درهمی (کارمزد 10+8 درصد)


24,770,000ریال

اکانت مدیریت شده 500 درهمی (کارمزد 10+7 درصد)


40,940,000ریال

اکانت مدیریت شده 1000 درهمی (کارمزد 8+7 درصد)


80,480,000ریال

اکانت مدیریت شده 2000 درهمی (کارمزد 8+4 درصد)


156,760,000ریال

اکانت مدیریت شده 3500 درهمی (کارمزد 7+3 درصد)


269,430,000ریال

اکانت مدیریت شده 5000 درهمی (کارمزد 6+2.5 درصد)


379,650,000ریال

دیدگاه خود را بیان کنید